Terbeschikkingsregeling: Wat is de waarde van onroerend goed

Als prive bezittingen (bv onroerend goed) gebruikt worden voor bij de exploitatie van een bedrijf van een partner of een (minderjarig) kind, dan moet over de inkomsten (verminderd met de gemaakte kosten) die hiermee gekregen worden belasting betaald worden in box 1 (De Terbeschikkingsregeling).

Als het onroerend goed bezit niet meer voor de exploitatie van het bedrijf wordt gebruikt, moet met de belastingdienst worden afgerekend over de aanwezige stille reserves.

De vraag die op dat moment speelt is, wat is de waarde van het onroerend goed?

Deze discussie speelde tussen de belastingdienst en een belastingplichtige, waarbij de fiscus stelde dat de waarde van het pand Eur 200.000 meer waard was dan de belastingplichtige aangaf.

 

De belastingplichtige had het bedrijfspand vooraf laten taxeren door een erkende taxateur. Bovendien waren de door de gemeente vastgestelde WOZ waarden in lijn met de getaxeerde waarde.

De belastingrechter gaf in deze procedure aan dat de fiscus niet aannemelijk kon maken dat de gebruikte taxatiewaarden onjuist waren en ging niet akkoord met de door de belasting voorgestelde verhoging van de waarde van het pand.

Kern van deze uitspraak is niet alleen dat een belastingplichtige bij het einde van de TBS regeling er voor moet zorgen dat hij een deugdelijke onderbouwing van de waarde laat opstellen, maar ook dat hij zich kritisch opstelt op het moment dat hij de WOZ beschikking van de gemeente ontvangt.

bron:  http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2013:4259

 

Minister geeft aan:BTW op zonnepanelen voor particulieren terug te vragen

De Europese belastingrechter heeft op 20 juni besloten dat particulieren welke zonnepanelen op hun huis hebben gezet en energie aan het openbare net leveren, ondernemer voor de BTW zijn. Dit betekend dat particulieren de betaalde BTW op hun zonnepanelen terug kunnen vragen. Door gebruik te maken van een kwijtscheldingsregeling hoeft in de meeste gevallen jaarlijks geen BTW meer afgedragen te worden.

Particulieren die de afgelopen periode bij de belastingdienst aanklopte voor de teruggave van de BTW, kregen van de belastingdienst een ontvangstbevestiging met de mededeling dat de aanvraag door de belastingdienst werd aangehouden totdat het ministerie van Financiën zich voldoende in de uitspraak heeft verdiept.

Op 25 september heeft de minister duidelijkheid gegeven. Hij heeft erkent dat een particulier de BTW op zijn zonnepanelen terug kan vragen.

Omdat dit voor de schatkist een forse aderlating betekend zoekt de minister naar mogelijkheden om deze schade te beperken. Nederland heeft hier niet zelfstandig de mogelijkheid voor en zoekt naar aanpassing binnen de Europese regelgeving. Hiervoor is de medewerking van de Europese Commissie noodzakelijk.

Voor particulieren betekend dit dat als ze in 2013 zonnepanelen hebben geïnvesteerd, het verstandig is om zo snel mogelijk de BTW bij de belastingdienst terug te claimen.

Om het terug vragen van BTW op zonnepanelen te “ontzorgen” hebben wij een speciale site gelanceerd. BTWopzonnepanelen.NL . Als u zich daar aanmeld, regelen wij de formaliteiten voor het terug vragen van de BTW en de ontheffing van de jaarlijkse aangifte.

 

Verhuurdersheffing 2013, aangifte indienen voor 30 september 2013

Met ingang van het jaar 2013 is er voor verhuurders van zelfstandige woonruimten een nieuwe belasting ingevoerd, de verhuurdersheffing.

De verhuurdersheffing is verschuldigd als er sprake is van meer dan 10 voor de verhuur beschikbare woonruimtes, waarvan de maandhuur op 1 januari 2013 niet hoger was dan Eur 681,02.

De verhuurdersheffing moet betaald worden door diegene op wie zijn naam de WOZ beschikking wordt aangegeven. Voor 30 september moet deze aangifte worden ingediend.

 

verder informatie van de belastingdienst

 

Qredits verhoogt financieringsmogelijkheden voor MKB ondernemer

Ondernemers die tot Eur 50.000 bedrijfsfinanciering nodig hadden, konden hiervoor hun ondernemingsplan neerleggen bij Qredits. Dit is een bedrijf welke door de grote banken en de overheid gezamenlijk is opgericht en richt zich op ondernemers die niet direct bij een reguliere bank met hun financieringsaanvraag terecht kunnen.Qredits krijgt, door een stimuleringspakket van het Ministerie van Economische Zaken, meer geld ter beschikking. Dit zal door Qredits gebruikt worden om hogere leningen te kunnen verstrekken.
Hiervoor zal  Qredits een nieuwe financieringsproduct introduceren onder de naam MKB-krediet. Dit is een zakelijke lening tussen de €50.000 en €150.000. Zowel startende als bestaande ondernemers die niet bij de bank terecht kunnen, komen hiervoor in aanmerking.
Bron: www.qredits.nl

Fiscale aftrek ziektekosten verdwijnt

Als mensen in verband met ziekte kosten maken, kunnen ze deze, na aftrek van een bepaalde drempel, in mindering op hun inkomen brengen. Als aftrekbare ziektekosten wordt o.a. aangemerkt, dieetkosten, reiskosten, hulpmiddelen zoals een gehoorapparaat, medische behandelingen welke niet door de verzekeringsmaatschappij wordt vergoed ed.

Met ingang van het kalenderjaar 2014 zal de mogelijkheid om deze kosten op het inkomen in mindering te brengen, volgens een ingediend wetsvoorstel, komen te vervallen.

bron: Kamerstukken II 2012/13, 33726, nr. 1-4:

Meer belastingvoordeel bij periodieke schenking.

Voor de inkomstenbelasting geld bij de giftenaftrek een drempel van 1% van het belastbaar inkomen. Als er sprake is van een periodieke gift, geld deze drempel niet en kan het volledige bedrag in aftrek gebracht worden. Tot en met 2013 geldt als voorwaarde voor een periodieke gift dat deze moet zijn vastgelegd in een notariële akte.

Met ingang van 2014 komt de voorwaarde voor de notariële akte te vervallen, waardoor het voordeliger zal zijn om een periodieke schenking te doen.

Periodieke giften aan ANBI’s of aan verenigingen met ten minste 25 leden dienen thans te berusten op een overeenkomst die is vastgelegd in een notariële akte om voor aftrek in de inkomstenbelasting in aanmerking te komen. Het kabinet introduceert de onderhandse akte van schenking als alternatief voor de notariële akte. De mogelijkheid tot het doen van een periodieke gift die niet notarieel behoeft te worden vastgelegd, biedt meer flexibiliteit voor de belastingplichtige en de instelling of vereniging en zal in voorkomende gevallen leiden tot een besparing op de notariskosten en op administratieve lasten.

Bron: belastingplan 2014

Korting energiebelasting bij lokaal duurzaam opgewerkte energie

Voor 2014 komt de mogelijkheid om via een vereniging van eigenaren of via een coöperatie collectie duurzame energie op te wekken. In die situatie is een korting op de energiebelasting van toepassing.

In het belastingplan 2014 wordt wel opgemerkt dat de coöperatie of vereniging van eigenaren voor de geleverde energie BTW plichtig zijn.

Dit is in lijn met de uitspraak van het Hof van Justitie van juni 2013, waarin ook particulieren voor de energielevering BTW plichtig zijn verklaart.

 

Coöperaties die lokaal duurzaam energie opwekken en leveren aan een energiebedrijf zijn belastingplichtig voor de btw. Voor V.v.E.’s geldt dat zij ter zake ook btw-plichtig zijn.

Bron: belastingplan 2014

Verhoging energiebelasting

Het Energieakkoord leidt tot een aantal lastenmaatregelen.

De afschaffing van de kolenbelasting leidt tot een budgettaire derving van 189 miljoen euro. Tegenover deze derving staat een verhoging van de energiebelasting van dezelfde omvang.

Verder wordt het EIA budget verlaagd en komt er een verlaagd energiebelastingtarief voor lokaal opgewekte duurzame energie.

Tot slot wordt in 2018 en 2019 de energiebelasting verhoogd met in totaal 400 miljoen euro.

Nu wordt over de eerste 10.000 afgenomen Kwh 14,23 cent per KWH aan energiebelasting betaald. Energie opwekking via energiecorporaties krijgen hierbij een korting van 9,07 cent per Kwh.  Hoe hoog wordt de energiebelasting door deze maatregel?

Bron: Miljoenennota

Inperking zelfstandigenaftrek in 2015

21. Verzachten versobering zelfstandigenaftrek (winstbox) De versobering van de ondernemersfaciliteiten met 500 miljoen euro per 2015 wordt verzacht door de inperking met 200 miljoen euro te verlagen.

Er resteert een versobering van de ondernemersfaciliteiten voor een bedrag van 300 miljoen euro per 2015. Dit wordt ingevuld door de zelfstandigenaftrek te beperken.

Hierdoor komt er meer evenwicht in de belastingheffing tussen ondernemers en werknemers.

Bron: Miljoenennota

Opname tegoeden stamrecht

Vanaf 1 januari 2014 wordt het voor bestaande stamrechten mogelijk gemaakt om de volledige aanspraak bij banken, verzekeraars of bij een stamrecht BV  fiscaal vriendelijk in één keer op te nemen.

De stamrechtvrijstelling voor nieuwe ontslagvergoedingen wordt per 1 januari 2014 afgeschaft.

Bron: miljoenennota