Lijfrente afkopen… en de belasting dan?

Als u in het verleden een lijfrente heeft aangekocht, dan kon u de betaalde premie op uw inkomen in mindering brengen. Hierdoor heeft u destijds minder inkomstenbelasting betaald.

 

Het bedrag dat u in de lijfrente hebt gestopt, kan op een later moment weer aan u terugbetaald worden.  Deze terugbetaling moet uitgesmeerd worden over een periode van minimaal vijf jaar.

Als deze lijfrente aan u wordt terugbetaald, dan moet u over deze uitkering belasting betalen.

 

Hoe zit het nu als u de lijfrente af wilt kopen. Dat wil zeggen, als u het bedrag in een keer uit wil laten betalen?

 

De belastingdienst wil nog steeds zijn aandeel van de lijfrente hebben.  Dat betekend dat u over het uitgekeerde bedrag volledig inkomstenbelasting moet betalen.

Als de afkoopwaarde groter is dan Eur 4.281 (niveau 2015), dan moet over de uitkering ook nog “revisierente” betaald worden.Deze “revisierente” is 20% en wordt door de belastingdienst in rekening gebracht omdat u de lijfrente niet heeft gebruikt als aanvulling op uw pensioen.

 

Als de afkoopwaarde van de lijfrente lager was dan de premie die u in het verleden heeft betaald, dan moest u inkomstenbelasting betalen over de betaalde premie.  Als binnen de lijfrente verlies was geleden, kon de verschuldigde belasting hierdoor hoger zijn dan de afkoopwaarde van de verzekering.

 

Op 3 september 2015 heeft de staatssecretaris van financiën besloten, dan deze regeling wordt aangepast. Hierdoor hoeft alleen belasting betaald te worden over de daadwerkelijke uitkering uit de lijfrente.  Is in de lijfrente verlies geleden, dan wordt dit leed verzacht doordat de belastingdienst hierin meedeelt.

lijfrente afkoop

Bron:  MvF, NR: BLKB2015/1080M 3 september 2015

 

Kwijtschelding BBZ lening is loon

Ondernemers in financiële moeilijkheden kunnen bij de gemeente een bijstandsuitkering aanvragen in de vorm van een renteloze lening. Als achteraf blijkt dat het inkomen wat de ondernemer heeft gerealiseerd, lager is dan de bijstandsnorm, dan kan de renteloze lening door de gemeente worden kwijtgescholden.

Op het moment dat de renteloze lening wordt kwijtgescholden, wordt deze kwijtschelding als inkomen gezien, waarover inkomstenbelasting verschuldigd is.

Omdat eerst de hoogte van het “reguliere” inkomen vastgesteld moet worden, zal deze kwijtschelding pas in een later jaar plaatsvinden.

Doordat er in het jaar van kwijtschelding cumulatie met andere inkomsten kan plaatsvinden, kan dit invloed hebben op de hoogte van toeslagen in het jaar van kwijtschelding.

 

bron: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2015:1693

 

Subsidie duurzame energie voor sportaccomodaties vervangt teruggave energiebelasting

Het ministerie van VWS heeft voor sportverenigingen die maatregelen nemen om hun energieverbruik te verminderen een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen. Om van deze regeling gebruik te maken, moet de sportvereniging en sportstichting aangesloten zijn bij het NOC*NSF en beschikken over een eigen sportaccomodatie .

energiebelasting sportverenigingen

Aanvragen voor deze subsidie kunnen vanaf 4 januari 2016 worden ingediend. In 2016 is totaal Eur 6 miljoen voor deze subsidie gereserveerd.

 

Tot en met 2015 konden sportverenigingen nog aanspraak maken op een vergoeding van 50% van de door hun betaalde energiebelasting. Deze maatregel wordt met ingang van 2016 geschrapt.

 

Meer informatie over deze nieuwe subsidieregeling vindt u op www.rvo.nl/energiebesparingsportaccommodaties