Belastingdruk IB-ondernemers

De hoogte van de belasting die een Nederlander moet betalen is niet eenvoudig te berekenen.

Dit komt o.a. doordat zowel de algemene heffingskorting als de arbeidskorting gekoppeld zijn aan de hoogte van het inkomen en een deel van het inkomen afgedragen wordt als inkomensafhankelijke zorgverzekeringsbijdrage.

 

In de volgende grafiek wordt deze belastingdruk grafisch weergegeven, waarbij rekening gehouden is met de heffingskortingen, ZVW-bijdrage en MKB vrijstelling voor ondernemers.

 

 

De blauwe lijn geeft hierbij de cumulatieve belastingdruk weer, en de rode lijn de belastingdruk over elke extra verdiende euro.

Waarde verhuurde woningen voor box3

Voor de berekening van de verschuldigde belasting over het vermogen in box 3, wordt de waarde van de woning vastgesteld op de WOZ waarde.

Als deze woning structureel verhuurd wordt, dan mag deze WOZ waarde afgewaardeerd worden. De hoogte van deze afwaardering is gekoppeld aan de hoogte van de ontvangen huur voor de woning. Deze afwaardering wordt wel leegwaarderatio genoemd, waarbij de fiscale waarde van de woning voor box 3 wordt berekend door de WOZ waarde te vermenigvuldigen met deze leegwaarde  ratio.

Voor belastingjaar 2016 is deze leegwaarderatio als volgt vastgesteld:

huur als % van de WOZ waarde                                  leegwaarde ratio

meer dan        maar niet meer dan

0%                                  1%                                                       45%

1%                                  2%                                                       51%

2%                                  3%                                                       56%

3%                                  4%                                                       62%

4%                                  5%                                                       67%

5%                                  6%                                                       73%

6%                                  7%                                                       78%

7%                                                                                               85%

 

Als de berekende waarde van de verhuurde woning 10% of meer hoger is dan de werkelijke waarde van de woning, dan heeft de hoge raad bepaald dat uitgegaan mag worden van de werkelijke waarde van de woning.

 

 
(bron: arrest De Hoge Raad van 3 april 2015, 13/04247, ECLI:NL:HR:2015:812)

 

 

Digitale berichten door de belastingdienst ook nog twee jaar via de post verstuurd

De Belastingdienst stuurt vanaf 1 september zeven berichten voor het eerst digitaal naar de Berichtenbox van belastingplichtigen op MijnOverheid.

Het gaat om zeven soorten beschikkingen voor de inkomstenbelasting vanaf belastingjaar 2014.

De volgende berichten worden voortaan digitaal verstuurd:
– Ambtshalve aanslag
– Navorderingsaanslag
– Ambtshalve verminderingsaanslag
– Uitspraak op bezwaar
– Beschikking teruggaaf mindering
– Carryback
– Verzoek om ambtshalve (volgende/vermindering) voorlopige aanslag

De berichten worden voor tenminste 2 jaar ook nog op papier verstuurd.

Lijfrente afkopen… en de belasting dan?

Als u in het verleden een lijfrente heeft aangekocht, dan kon u de betaalde premie op uw inkomen in mindering brengen. Hierdoor heeft u destijds minder inkomstenbelasting betaald.

 

Het bedrag dat u in de lijfrente hebt gestopt, kan op een later moment weer aan u terugbetaald worden.  Deze terugbetaling moet uitgesmeerd worden over een periode van minimaal vijf jaar.

Als deze lijfrente aan u wordt terugbetaald, dan moet u over deze uitkering belasting betalen.

 

Hoe zit het nu als u de lijfrente af wilt kopen. Dat wil zeggen, als u het bedrag in een keer uit wil laten betalen?

 

De belastingdienst wil nog steeds zijn aandeel van de lijfrente hebben.  Dat betekend dat u over het uitgekeerde bedrag volledig inkomstenbelasting moet betalen.

Als de afkoopwaarde groter is dan Eur 4.281 (niveau 2015), dan moet over de uitkering ook nog “revisierente” betaald worden.Deze “revisierente” is 20% en wordt door de belastingdienst in rekening gebracht omdat u de lijfrente niet heeft gebruikt als aanvulling op uw pensioen.

 

Als de afkoopwaarde van de lijfrente lager was dan de premie die u in het verleden heeft betaald, dan moest u inkomstenbelasting betalen over de betaalde premie.  Als binnen de lijfrente verlies was geleden, kon de verschuldigde belasting hierdoor hoger zijn dan de afkoopwaarde van de verzekering.

 

Op 3 september 2015 heeft de staatssecretaris van financiën besloten, dan deze regeling wordt aangepast. Hierdoor hoeft alleen belasting betaald te worden over de daadwerkelijke uitkering uit de lijfrente.  Is in de lijfrente verlies geleden, dan wordt dit leed verzacht doordat de belastingdienst hierin meedeelt.

lijfrente afkoop

Bron:  MvF, NR: BLKB2015/1080M 3 september 2015

 

Kwijtschelding BBZ lening is loon

Ondernemers in financiële moeilijkheden kunnen bij de gemeente een bijstandsuitkering aanvragen in de vorm van een renteloze lening. Als achteraf blijkt dat het inkomen wat de ondernemer heeft gerealiseerd, lager is dan de bijstandsnorm, dan kan de renteloze lening door de gemeente worden kwijtgescholden.

Op het moment dat de renteloze lening wordt kwijtgescholden, wordt deze kwijtschelding als inkomen gezien, waarover inkomstenbelasting verschuldigd is.

Omdat eerst de hoogte van het “reguliere” inkomen vastgesteld moet worden, zal deze kwijtschelding pas in een later jaar plaatsvinden.

Doordat er in het jaar van kwijtschelding cumulatie met andere inkomsten kan plaatsvinden, kan dit invloed hebben op de hoogte van toeslagen in het jaar van kwijtschelding.

 

bron: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2015:1693

 

Subsidie duurzame energie voor sportaccomodaties vervangt teruggave energiebelasting

Het ministerie van VWS heeft voor sportverenigingen die maatregelen nemen om hun energieverbruik te verminderen een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen. Om van deze regeling gebruik te maken, moet de sportvereniging en sportstichting aangesloten zijn bij het NOC*NSF en beschikken over een eigen sportaccomodatie .

energiebelasting sportverenigingen

Aanvragen voor deze subsidie kunnen vanaf 4 januari 2016 worden ingediend. In 2016 is totaal Eur 6 miljoen voor deze subsidie gereserveerd.

 

Tot en met 2015 konden sportverenigingen nog aanspraak maken op een vergoeding van 50% van de door hun betaalde energiebelasting. Deze maatregel wordt met ingang van 2016 geschrapt.

 

Meer informatie over deze nieuwe subsidieregeling vindt u op www.rvo.nl/energiebesparingsportaccommodaties

 

 

 

 

Aandachtspunt bij vrijgestelde schenking van Eur 100.000

Tot en met 31 december 2014 kan maximaal Eur 100.000 vrij van schenkbelasting geschonken worden. Het bedrag van de schenking moet gebruikt worden voor de de aankoop of verbouw van een eigen woning of voor de aflossing van de eigen woning schuld.

Als een nieuwe woning wordt gebouwd of een bestaande woning wordt verbouwd, dan is het niet altijd mogelijk om het geschonken bedrag voor 31 december 2014 te gebruiken voor de eigen woning.

De minister van wonen en Rijksdienst heeft nu aangegeven dat zij met een regeling zullen komen, waarbij in deze situaties het wel mogelijk blijft om het geschonken bedrag in 2015 te gebruiken voor de (ver)bouw van de eigen woning.

De voorwaarden die ze hierbij zullen hanteren zijn o.a.

– de woning die gebouwd of verbouwd wordt moet in 2014 al in eigendom zijn.

– de schenking moet in 2014 zijn gedaan.

Bron : beantwoording-kamervragen-over-vrijstelling-schenkbelasting-bij-nieuwbouw