Belastingplan 2015: Verhoging energiebelasting en afschaffing vrijstellingen

In het gisteren gepresenteerde belastingplan voor 2015 geeft de overheid aan dat ze meer belasting op de levering van energie willen heffen. Deze verhoging van de energiebelasting wordt gedeeltelijk gerealiseerd door de verhoging van de belastingtarieven voor grotere afnemers.verhoging energiebelasting

Hiernaast krijgt elke Nederlander te maken met een verlaging van de heffingskorting voor de energiebelasting.

Voor panden welke wel een verblijfsfunctie hebben, zoals woningen, winkels, kantoren ed. wordt de heffingskorting verlaagd.  In 2015 wordt deze korting verlaagd met 2,12%, in 2016 met 0,3% en vervolgens in 2017 nogmaals met 0,7%.

Is er echter sprake van een pand zonder “verblijfsfunctie”, dan zal de heffingskorting voor de energiebelasting volgens de plannen met ingang van 2015 volledig worden afgeschaft.

Met name voor verenigingen van eigenaren die nu nog gezamenlijk de energie inkopen voor de aangesloten leden, zal de afschaffing van deze heffingskorting tot een forse verzwaring van de energiekosten leiden.

Vermogen in stamrechtrecht BV? plan uw inkomen.

Als vermogen is ondergebracht in een stamrecht BV, dan kan in 2014 het opgebouwde stamrechtkapitaal in een keer worden uitbetaald. Bij deze uitbetaling hoeft dan maar over 80% van de waarde belasting betaald te worden. De overige 20% is vrij van belasting.

Het nadeel van deze regeling is dat de stamrechtuitkering boven op de reguliere inkomsten belast wordt. Hierdoor is al snel 52% inkomstenbelasting over het wel belaste deel verschuldigd.

Een alternatief is om de stamrecht gefaseerd uit te laten keren. Hiermee kan geen aanspraak gemaakt worden op 20% belastingvrije uitkering, maar kan wel gepland worden in welk jaar over wat voor deel van de stamrechtuitkering afgerekend wordt. Bij wisselende uitkeringen kan hierdoor gezorgd worden dat er minder inkomstenbelasting verschuldigd is.

Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, hou er dan wel rekening mee dat over de uitkering van het stamrechtkapitaal eventueel ook premie zorgverzekeringswet betaald moet worden.

bron:  belastingdienst

Is erfpacht op de eigen woning aftrekbaar voor de inkomstenbelasting?

Als u een eigen woning heeft, kunt u onder bepaalde voorwaarden, de betaalde rente op de hypotheek in mindering brengen op uw inkomen.De overige kosten die u voor de eigen woning betaald, kunt u niet op uw inkomen in mindering brengen. Een uitzondering is gemaakt voor monumentenpanden en woningen die op erfpachtgrond zijn gevestigd.

Voor woningen die op erfpachtgrond zijn gevestigd, kan ook de betaalde canon op het inkomen in mindering worden gebracht.

Om te voorkomen dat mensen massaal hun woning gingen verkopen en weer in erfpacht terug namen, heeft de belastingdienst spelregels gemaakt, waaraan voldaan moet worden om de canon aftrekbaar te maken. Een van deze spelregels is dat de erfpacht gevestigd moet worden op de ondergrond en niet op de gehele woning.

Een belastingplichtige die deze spelregels niet goed in acht had genomen, kwam voor de rechter bedrogen uit. Hierbij haalde de rechter een streep door de opgevoerde aftrekpost van Eur 93.000 en werd de erfpachtrecht onderdeel van het box 3 vermogen.

bron: uitspraak rechter

 

Afspraak is afspraak, ook voor pensioen

Binnen veel ondernemingen wordt een pensioen in eigen beheer opgebouwd. De afspraken welke voor pensioen zijn gemaakt, worden in een pensioenbrief vastgelegd.

De gemaakte afspraken moeten wel worden nagekomen. Worden de afspraken niet nagekomen, dan kan de belastingdienst stellen dat het pensioen is afgekocht. Het gevolg hiervan is dat het opgebouwde pensioenkapitaal ineens als inkomen wordt belast. Bovendien moet over het opgebouwde pensioenkapitaal aanvullend 20% revisierente betaald worden, waardoor ruim 70% van het opgebouwde kapitaal naar de belastingdienst vloeit.

Onlangs heeft het gerechtshof in Amsterdam de belastingdienst in zo’n situatie in het gelijk gesteld. De BV was niet op de pensioendatum begonnen met het uitbetalen van de toegezegde pensioen. Hierdoor mocht de gepensioneerde over het opgebouwde pensioen van  Eur 668.505 in een keer met de belastingdienst afrekenen.

Bron: uitspraak gerechtshof

Zonneboer krijgt fiscus op zijn dak

De belastingdienst heeft de afgelopen perioden naheffingsaanslagen ter waarde van Eur 5.000 opgelegd bij eigenaren van zonnepanelen. De reden van deze aanslag is dat er geenBTW aangifte is gedaan.

Als de BTW op zonnepanelen wordt teruggevraagd, moet er periodiek BTW aangifte bij de belastingdienst worden gedaan. Als deze aangifte niet gedaan wordt, dan maakt de belastingdienst royale een schatting van de te betalen belasting en legt hiervoor een naheffingsaanslag op. Voor het 1e kwartaal van 2014 is deze naheffingsaanslag vastgesteld op Eur 5.000.

 

Om te voorkomen dat u een naheffingsaanslag krijgt, moet u:

  • of tijdig de BTW aangifte indienen
  • of tijdig ontheffing voor de administratieve verplichtingen aanvragen.

Als u de aanvraag voor het terugvragen van de BTW uitbesteed aan een professionele partij, dan bewaakt deze de tijdlijnen voor de belastingdienst en zorgt er voor dat u niet in aanmerking kunt komen voor een naheffingsaanslag.

Wilt u bezwaar aantekenen tegen de naheffingsaanslag, neem dan gerust contact met ons op.

Bron:   LC Zonneboer krijgt fiscus op zijn dak

 

Niet al de ziektekosten zijn fiscaal aftrekbaar

Onlangs heeft de rechtbank in ‘s-Hertogenbosch een uitspraak gedaan over de aftrekbaarheid van ziektekosten. In deze situatie had een belastingplichtige, in verband met zijn spierziekte, een nieuwe bed aangekocht en deze kosten opgevoerd als ziektekosten bij zijn belastingaangifte.

De belastingrechter heeft de aftrekbaarheid van de kosten van dit bed niet geaccepteerd en heeft hierbij de volgende twee overwegingen gemaakt:

 

– de belastingplichtige heeft niet aangetoond dat het aangeschafte bed zodanig van aard was dat het hoofdzakelijk door zieke of invalide personen wordt gebruikt.

– het bed was geen middel dat de belastingplichtige in staat stelde om zijn normale lichaamsfunctie uit te oefenen , waarvan hij zonder aanschaf van het bed niet in staat was.

Bovenstaande geeft aan dat als er goederen aangekocht worden die niet specifiek gebruikt worden voor een ziekte, de aftrekbaarheid hiervan als buitengewone lasten in het algemeen moeilijk zal zijn.

(klik hier voor uitspraak)

 

Voornemen Dijsselbloem: Loonbelasting betalen over hypotheekkorting.

Minister Dijsselbloem heeft aangegeven dat hij van plan is om met ingang van 2015 loonbelasting te laten betalen over kortingen die op hypotheekrentes zijn gekregen.

De aanleiding hiervoor is dat hypotheekrente niet meer tegen 52% belasting afgetrokken kan worden, maar dat dit maximale percentage elk jaar kleiner wordt.  Door aan de ene kant loonbelasting te laten betalen over de korting en vervolgens deze korting weer tegen een lager belastingtarief af te kunnen trekken, verwacht de minister meer belastinggeld binnen te krijgen.

Een bijkomend voordeel voor de staatskas is dat door de rentekorting als loon te beschouwen, het arbeidsloon hoger zal worden.  Mensen die geld verdienen door te werken, hebben recht op een extra belastingvrijstelling, de arbeidskorting. Sinds 2013 is de hoogte van de arbeidskorting mede afhankelijk van de hoogte van het inkomen dat met werken wordt verdiendt. Hierbij geldt, hoe meer geld verdiend wordt, hoe lager deze extra korting wordt.

Door de rentekorting als loon aan te merken, wordt door de korting op de arbeidskorting een extra belastingheffing van 4% bereikt.

Wat voor invloed heeft het huurwaardeforfait op mijn renteaftrek?

Het huurwaardeforfait is een drempelbedrag waarmee de hypotheekrente aftrek wordt verlaagd.  Met ingang van 2014 wordt het huurwaardeforfait verhoogt naar 0,7% van de WOZ waarde. Hierdoor krijgen woningeigenaren minder belastinggeld terug over de door hun betaalde hypotheekrente.

In onderstaand voorbeeld wordt een en ander verduidelijkt:

De WOZ-waarde van een woning is door de gemeente vastgesteld op Eur 300.000            Voor deze woning is bij de bank een hypotheek afgesloten van Eur 250.000, waarop 5% rente per jaar betaald moet worden. Op jaarbasis wordt Eur 12.500 rente aan de bank betaald.

Door het huurwaardeforfait is deze rente niet volledig aftrekbaar. Hier geldt een drempel van 0,7% van de WOZ waarde (Eur 300.000), waardoor de eerste Eur 2.100 betaalde rente niet fiscaal aftrekbaar is. Het restant van de betaalde rente (Eur 10.400) kan wel op het inkomen in mindering gebracht worden.

Als deze aftrek plaatsvindt tegen het belastingtarief van 42%, dan is het fiscale voordeel Eur 4.368. Ten opzichte van de totaal betaalde hypotheekrente is dit 34,9%.

Als de aftrek plaats vindt tegen het belastingtarief van 51,75%, dan is het fiscale voordeel Eur 5.382. Ten opzichte van de totaal betaalde hypotheekrente is dit 43,0%.

Het huurwaardeforfait kan een grote invloed hebben op de netto rente die u op uw hypotheek moet betalen. Afhankelijk van de persoonlijke situatie kan het zelfs financieel voordelig zijn om spaargeld te gebruiken om de hypotheek af te lossen.

Het is raadzaam om in uw eigen situatie na te gaan wat voor u de meest aantrekkelijke mogelijkheid is.

 

 

 

Zonnepanelen aangekocht in 2013, Vraag voor het einde van het jaar de BTW terug.

De belastingdienst heeft op 7 november aangegeven wat hun standpunt is over het terugbetalen van de betaalde BTW op zonnepanelen.

Iedereen die na 21 juni 2013 zonnepanelen heeft aangekocht en zich bij de belastingdienst als BTW ondernemer meldt, krijgt de betaalde BTW op de zonnepanelen terug. Op dit bedrag wordt nog wel een (kleine) korting toegepast omdat de elektriciteit ook prive gebruikt wordt.

 

Als iemand zich niet als BTW ondernemer bij de belastingdienst meldt, dan beschouwd de belastingdienst dit als een aanvraag voor de vrijstelling van de administratieve verplichtingen. In de praktijk komt het er dan op neer dat hiermee het recht om de betaalde BTW terug te vragen is komen te vervallen.

Als de zonnepanelen voor 21 juni 2013 zijn aangekocht, dan is het standpunt van de belastingdienst, dat er alleen recht op teruggaaf van BTW aanwezig is, als iemand zich tijdig heeft gemeld. De belastingdienst gaat er hierbij van uit dat iemand zich binnen een maand na afloop van het kalenderkwartaal bij de belastingdienst als ondernemer had moeten melden.

Dit standpunt van de belastingdienst wordt niet door iedereen gedeeld. Door aanspraak te maken op een herzieningsregeling, kan ook voor zonnepanelen die voor 21 juni 2013 zijn aangekocht, een deel van de betaalde BTW alsnog worden teruggevraagd.

Van belang is wel om tijdig actie te ondernemen en je bij de belastingdienst als BTW ondernemer te melden, in ieder geval voor eind 2013.

Wilt u dit niet zelf doen, dan nemen wij dit werk graag voor u uit handen.U kunt zich aanmelden op de volgende site: www.BTWopzonnepanelen.NL

 

 

Is kinderallimentatie aftrekbaar?

De kosten die gemaakt worden voor het levensonderhoud van kinderen is in het algemeen niet fiscaal aftrekbaar. Mensen hebben vaak recht op kinderbijslag of studiefinanciering, waarmee een gedeelte van deze kosten worden gedekt.

Bestaat er echter geen recht op kinderbijslag of studiefinanciering, en het kind is jonger dan 21 jaar, dan bestaat er wel een mogelijkheid om (vastgestelde) bedragen op het inkomen in mindering te brengen.

Om te bepalen of er recht op aftrek bestaat wordt ook gezien in hoeverre de kinderen in hun eigen onderhoud kunnen  voorzien. Hebben kinderen (veel) vermogen, dan wordt er van uitgegaan dat ze zich zelf kunnen redden, waardoor de aftrek van kosten niet wordt geaccepteerd.

 

Bron: rechtspraak