Digitale berichten door de belastingdienst ook nog twee jaar via de post verstuurd

De Belastingdienst stuurt vanaf 1 september zeven berichten voor het eerst digitaal naar de Berichtenbox van belastingplichtigen op MijnOverheid.

Het gaat om zeven soorten beschikkingen voor de inkomstenbelasting vanaf belastingjaar 2014.

De volgende berichten worden voortaan digitaal verstuurd:
– Ambtshalve aanslag
– Navorderingsaanslag
– Ambtshalve verminderingsaanslag
– Uitspraak op bezwaar
– Beschikking teruggaaf mindering
– Carryback
– Verzoek om ambtshalve (volgende/vermindering) voorlopige aanslag

De berichten worden voor tenminste 2 jaar ook nog op papier verstuurd.

Zonnepanelen aangekocht in 2013, Vraag voor het einde van het jaar de BTW terug.

De belastingdienst heeft op 7 november aangegeven wat hun standpunt is over het terugbetalen van de betaalde BTW op zonnepanelen.

Iedereen die na 21 juni 2013 zonnepanelen heeft aangekocht en zich bij de belastingdienst als BTW ondernemer meldt, krijgt de betaalde BTW op de zonnepanelen terug. Op dit bedrag wordt nog wel een (kleine) korting toegepast omdat de elektriciteit ook prive gebruikt wordt.

 

Als iemand zich niet als BTW ondernemer bij de belastingdienst meldt, dan beschouwd de belastingdienst dit als een aanvraag voor de vrijstelling van de administratieve verplichtingen. In de praktijk komt het er dan op neer dat hiermee het recht om de betaalde BTW terug te vragen is komen te vervallen.

Als de zonnepanelen voor 21 juni 2013 zijn aangekocht, dan is het standpunt van de belastingdienst, dat er alleen recht op teruggaaf van BTW aanwezig is, als iemand zich tijdig heeft gemeld. De belastingdienst gaat er hierbij van uit dat iemand zich binnen een maand na afloop van het kalenderkwartaal bij de belastingdienst als ondernemer had moeten melden.

Dit standpunt van de belastingdienst wordt niet door iedereen gedeeld. Door aanspraak te maken op een herzieningsregeling, kan ook voor zonnepanelen die voor 21 juni 2013 zijn aangekocht, een deel van de betaalde BTW alsnog worden teruggevraagd.

Van belang is wel om tijdig actie te ondernemen en je bij de belastingdienst als BTW ondernemer te melden, in ieder geval voor eind 2013.

Wilt u dit niet zelf doen, dan nemen wij dit werk graag voor u uit handen.U kunt zich aanmelden op de volgende site: www.BTWopzonnepanelen.NL

 

 

Verhuurdersheffing 2013, aangifte indienen voor 30 september 2013

Met ingang van het jaar 2013 is er voor verhuurders van zelfstandige woonruimten een nieuwe belasting ingevoerd, de verhuurdersheffing.

De verhuurdersheffing is verschuldigd als er sprake is van meer dan 10 voor de verhuur beschikbare woonruimtes, waarvan de maandhuur op 1 januari 2013 niet hoger was dan Eur 681,02.

De verhuurdersheffing moet betaald worden door diegene op wie zijn naam de WOZ beschikking wordt aangegeven. Voor 30 september moet deze aangifte worden ingediend.

 

verder informatie van de belastingdienst

 

Opname tegoeden stamrecht

Vanaf 1 januari 2014 wordt het voor bestaande stamrechten mogelijk gemaakt om de volledige aanspraak bij banken, verzekeraars of bij een stamrecht BV  fiscaal vriendelijk in één keer op te nemen.

De stamrechtvrijstelling voor nieuwe ontslagvergoedingen wordt per 1 januari 2014 afgeschaft.

Bron: miljoenennota

Huur van een woning koppelen aan de WOZ waarde?

De overheid heeft plannen om de maximale hoogte van de huur van een woning mede afhankelijk te laten zijn van de WOZ waarde van een woning. Op dit moment wordt de maximale huur nog bepaald door een puntenstelsel. Het doel van de overheid is om de subjectieve toekenning van punten voor de woonomgeving van een woning te laten vervangen door het “objectieve” WOZ waarde. Deze aanpassing moet op 1 juli 2014 ingaan.

 

Bron:  http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/09/13/kamerbrief-over-de-modernisering-van-het-woningwaarderingsstelsel/kamerbrief-over-de-modernisering-van-het-woningwaarderingsstelsel.pdf

 

Energiebelasting terug vragen

Als vanuit een energie aansluiting met behulp van tussenmeters gas en electra wordt doorgeleverd, bestaat de kans dat er energiebelasting terug gevraagd kan worden.  Voorwaarde hierbij is dat er sprake is van meerdere WOZ objecten en dat de aanvraag tijdig wordt ingediend. Komt u hiervoor in aanmerking of wilt u uw mogelijkheden bespreken, neem dan hier contact met ons op.