Subsidie duurzame energie voor sportaccomodaties vervangt teruggave energiebelasting

Het ministerie van VWS heeft voor sportverenigingen die maatregelen nemen om hun energieverbruik te verminderen een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen. Om van deze regeling gebruik te maken, moet de sportvereniging en sportstichting aangesloten zijn bij het NOC*NSF en beschikken over een eigen sportaccomodatie .

energiebelasting sportverenigingen

Aanvragen voor deze subsidie kunnen vanaf 4 januari 2016 worden ingediend. In 2016 is totaal Eur 6 miljoen voor deze subsidie gereserveerd.

 

Tot en met 2015 konden sportverenigingen nog aanspraak maken op een vergoeding van 50% van de door hun betaalde energiebelasting. Deze maatregel wordt met ingang van 2016 geschrapt.

 

Meer informatie over deze nieuwe subsidieregeling vindt u op www.rvo.nl/energiebesparingsportaccommodaties

 

 

 

 

Belastingplan 2015: Verhoging energiebelasting en afschaffing vrijstellingen

In het gisteren gepresenteerde belastingplan voor 2015 geeft de overheid aan dat ze meer belasting op de levering van energie willen heffen. Deze verhoging van de energiebelasting wordt gedeeltelijk gerealiseerd door de verhoging van de belastingtarieven voor grotere afnemers.verhoging energiebelasting

Hiernaast krijgt elke Nederlander te maken met een verlaging van de heffingskorting voor de energiebelasting.

Voor panden welke wel een verblijfsfunctie hebben, zoals woningen, winkels, kantoren ed. wordt de heffingskorting verlaagd.  In 2015 wordt deze korting verlaagd met 2,12%, in 2016 met 0,3% en vervolgens in 2017 nogmaals met 0,7%.

Is er echter sprake van een pand zonder “verblijfsfunctie”, dan zal de heffingskorting voor de energiebelasting volgens de plannen met ingang van 2015 volledig worden afgeschaft.

Met name voor verenigingen van eigenaren die nu nog gezamenlijk de energie inkopen voor de aangesloten leden, zal de afschaffing van deze heffingskorting tot een forse verzwaring van de energiekosten leiden.

Minister geeft aan:BTW op zonnepanelen voor particulieren terug te vragen

De Europese belastingrechter heeft op 20 juni besloten dat particulieren welke zonnepanelen op hun huis hebben gezet en energie aan het openbare net leveren, ondernemer voor de BTW zijn. Dit betekend dat particulieren de betaalde BTW op hun zonnepanelen terug kunnen vragen. Door gebruik te maken van een kwijtscheldingsregeling hoeft in de meeste gevallen jaarlijks geen BTW meer afgedragen te worden.

Particulieren die de afgelopen periode bij de belastingdienst aanklopte voor de teruggave van de BTW, kregen van de belastingdienst een ontvangstbevestiging met de mededeling dat de aanvraag door de belastingdienst werd aangehouden totdat het ministerie van Financiën zich voldoende in de uitspraak heeft verdiept.

Op 25 september heeft de minister duidelijkheid gegeven. Hij heeft erkent dat een particulier de BTW op zijn zonnepanelen terug kan vragen.

Omdat dit voor de schatkist een forse aderlating betekend zoekt de minister naar mogelijkheden om deze schade te beperken. Nederland heeft hier niet zelfstandig de mogelijkheid voor en zoekt naar aanpassing binnen de Europese regelgeving. Hiervoor is de medewerking van de Europese Commissie noodzakelijk.

Voor particulieren betekend dit dat als ze in 2013 zonnepanelen hebben geïnvesteerd, het verstandig is om zo snel mogelijk de BTW bij de belastingdienst terug te claimen.

Om het terug vragen van BTW op zonnepanelen te “ontzorgen” hebben wij een speciale site gelanceerd. BTWopzonnepanelen.NL . Als u zich daar aanmeld, regelen wij de formaliteiten voor het terug vragen van de BTW en de ontheffing van de jaarlijkse aangifte.

 

Korting energiebelasting bij lokaal duurzaam opgewerkte energie

Voor 2014 komt de mogelijkheid om via een vereniging van eigenaren of via een coöperatie collectie duurzame energie op te wekken. In die situatie is een korting op de energiebelasting van toepassing.

In het belastingplan 2014 wordt wel opgemerkt dat de coöperatie of vereniging van eigenaren voor de geleverde energie BTW plichtig zijn.

Dit is in lijn met de uitspraak van het Hof van Justitie van juni 2013, waarin ook particulieren voor de energielevering BTW plichtig zijn verklaart.

 

Coöperaties die lokaal duurzaam energie opwekken en leveren aan een energiebedrijf zijn belastingplichtig voor de btw. Voor V.v.E.’s geldt dat zij ter zake ook btw-plichtig zijn.

Bron: belastingplan 2014

Verhoging energiebelasting

Het Energieakkoord leidt tot een aantal lastenmaatregelen.

De afschaffing van de kolenbelasting leidt tot een budgettaire derving van 189 miljoen euro. Tegenover deze derving staat een verhoging van de energiebelasting van dezelfde omvang.

Verder wordt het EIA budget verlaagd en komt er een verlaagd energiebelastingtarief voor lokaal opgewekte duurzame energie.

Tot slot wordt in 2018 en 2019 de energiebelasting verhoogd met in totaal 400 miljoen euro.

Nu wordt over de eerste 10.000 afgenomen Kwh 14,23 cent per KWH aan energiebelasting betaald. Energie opwekking via energiecorporaties krijgen hierbij een korting van 9,07 cent per Kwh.  Hoe hoog wordt de energiebelasting door deze maatregel?

Bron: Miljoenennota

Energiebelasting terug vragen

Als vanuit een energie aansluiting met behulp van tussenmeters gas en electra wordt doorgeleverd, bestaat de kans dat er energiebelasting terug gevraagd kan worden.  Voorwaarde hierbij is dat er sprake is van meerdere WOZ objecten en dat de aanvraag tijdig wordt ingediend. Komt u hiervoor in aanmerking of wilt u uw mogelijkheden bespreken, neem dan hier contact met ons op.