Belastingdruk IB-ondernemers

De hoogte van de belasting die een Nederlander moet betalen is niet eenvoudig te berekenen.

Dit komt o.a. doordat zowel de algemene heffingskorting als de arbeidskorting gekoppeld zijn aan de hoogte van het inkomen en een deel van het inkomen afgedragen wordt als inkomensafhankelijke zorgverzekeringsbijdrage.

 

In de volgende grafiek wordt deze belastingdruk grafisch weergegeven, waarbij rekening gehouden is met de heffingskortingen, ZVW-bijdrage en MKB vrijstelling voor ondernemers.

 

 

De blauwe lijn geeft hierbij de cumulatieve belastingdruk weer, en de rode lijn de belastingdruk over elke extra verdiende euro.

Waarde verhuurde woningen voor box3

Voor de berekening van de verschuldigde belasting over het vermogen in box 3, wordt de waarde van de woning vastgesteld op de WOZ waarde.

Als deze woning structureel verhuurd wordt, dan mag deze WOZ waarde afgewaardeerd worden. De hoogte van deze afwaardering is gekoppeld aan de hoogte van de ontvangen huur voor de woning. Deze afwaardering wordt wel leegwaarderatio genoemd, waarbij de fiscale waarde van de woning voor box 3 wordt berekend door de WOZ waarde te vermenigvuldigen met deze leegwaarde  ratio.

Voor belastingjaar 2016 is deze leegwaarderatio als volgt vastgesteld:

huur als % van de WOZ waarde                                  leegwaarde ratio

meer dan        maar niet meer dan

0%                                  1%                                                       45%

1%                                  2%                                                       51%

2%                                  3%                                                       56%

3%                                  4%                                                       62%

4%                                  5%                                                       67%

5%                                  6%                                                       73%

6%                                  7%                                                       78%

7%                                                                                               85%

 

Als de berekende waarde van de verhuurde woning 10% of meer hoger is dan de werkelijke waarde van de woning, dan heeft de hoge raad bepaald dat uitgegaan mag worden van de werkelijke waarde van de woning.

 

 
(bron: arrest De Hoge Raad van 3 april 2015, 13/04247, ECLI:NL:HR:2015:812)

 

 

Kwijtschelding BBZ lening is loon

Ondernemers in financiële moeilijkheden kunnen bij de gemeente een bijstandsuitkering aanvragen in de vorm van een renteloze lening. Als achteraf blijkt dat het inkomen wat de ondernemer heeft gerealiseerd, lager is dan de bijstandsnorm, dan kan de renteloze lening door de gemeente worden kwijtgescholden.

Op het moment dat de renteloze lening wordt kwijtgescholden, wordt deze kwijtschelding als inkomen gezien, waarover inkomstenbelasting verschuldigd is.

Omdat eerst de hoogte van het “reguliere” inkomen vastgesteld moet worden, zal deze kwijtschelding pas in een later jaar plaatsvinden.

Doordat er in het jaar van kwijtschelding cumulatie met andere inkomsten kan plaatsvinden, kan dit invloed hebben op de hoogte van toeslagen in het jaar van kwijtschelding.

 

bron: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2015:1693

 

Vermogen in stamrechtrecht BV? plan uw inkomen.

Als vermogen is ondergebracht in een stamrecht BV, dan kan in 2014 het opgebouwde stamrechtkapitaal in een keer worden uitbetaald. Bij deze uitbetaling hoeft dan maar over 80% van de waarde belasting betaald te worden. De overige 20% is vrij van belasting.

Het nadeel van deze regeling is dat de stamrechtuitkering boven op de reguliere inkomsten belast wordt. Hierdoor is al snel 52% inkomstenbelasting over het wel belaste deel verschuldigd.

Een alternatief is om de stamrecht gefaseerd uit te laten keren. Hiermee kan geen aanspraak gemaakt worden op 20% belastingvrije uitkering, maar kan wel gepland worden in welk jaar over wat voor deel van de stamrechtuitkering afgerekend wordt. Bij wisselende uitkeringen kan hierdoor gezorgd worden dat er minder inkomstenbelasting verschuldigd is.

Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, hou er dan wel rekening mee dat over de uitkering van het stamrechtkapitaal eventueel ook premie zorgverzekeringswet betaald moet worden.

bron:  belastingdienst

Is erfpacht op de eigen woning aftrekbaar voor de inkomstenbelasting?

Als u een eigen woning heeft, kunt u onder bepaalde voorwaarden, de betaalde rente op de hypotheek in mindering brengen op uw inkomen.De overige kosten die u voor de eigen woning betaald, kunt u niet op uw inkomen in mindering brengen. Een uitzondering is gemaakt voor monumentenpanden en woningen die op erfpachtgrond zijn gevestigd.

Voor woningen die op erfpachtgrond zijn gevestigd, kan ook de betaalde canon op het inkomen in mindering worden gebracht.

Om te voorkomen dat mensen massaal hun woning gingen verkopen en weer in erfpacht terug namen, heeft de belastingdienst spelregels gemaakt, waaraan voldaan moet worden om de canon aftrekbaar te maken. Een van deze spelregels is dat de erfpacht gevestigd moet worden op de ondergrond en niet op de gehele woning.

Een belastingplichtige die deze spelregels niet goed in acht had genomen, kwam voor de rechter bedrogen uit. Hierbij haalde de rechter een streep door de opgevoerde aftrekpost van Eur 93.000 en werd de erfpachtrecht onderdeel van het box 3 vermogen.

bron: uitspraak rechter

 

Niet al de ziektekosten zijn fiscaal aftrekbaar

Onlangs heeft de rechtbank in ‘s-Hertogenbosch een uitspraak gedaan over de aftrekbaarheid van ziektekosten. In deze situatie had een belastingplichtige, in verband met zijn spierziekte, een nieuwe bed aangekocht en deze kosten opgevoerd als ziektekosten bij zijn belastingaangifte.

De belastingrechter heeft de aftrekbaarheid van de kosten van dit bed niet geaccepteerd en heeft hierbij de volgende twee overwegingen gemaakt:

 

– de belastingplichtige heeft niet aangetoond dat het aangeschafte bed zodanig van aard was dat het hoofdzakelijk door zieke of invalide personen wordt gebruikt.

– het bed was geen middel dat de belastingplichtige in staat stelde om zijn normale lichaamsfunctie uit te oefenen , waarvan hij zonder aanschaf van het bed niet in staat was.

Bovenstaande geeft aan dat als er goederen aangekocht worden die niet specifiek gebruikt worden voor een ziekte, de aftrekbaarheid hiervan als buitengewone lasten in het algemeen moeilijk zal zijn.

(klik hier voor uitspraak)

 

Hypotheek buiten de bank om? Denk om melding bij de belastingdienst

Met ingang van 1 januari 2013 zijn de spelregels voor de aftrekbaarheid van de rente die betaald wordt op een woningfinanciering veranderd. Leningen die na die datum zijn afgesloten moeten verplicht volgens een bepaalde systematiek worden afgelost. Als deze aflossing niet, of niet volledig plaatsvindt heeft dat tot gevolg dat de rente op die lening in zijn geheel niet meer fiscaal aftrekbaar is.

Banken en verzekeringsmaatschappijen zijn verplicht jaarlijks een aantal gegevens aan de belastingdienst door te geven. De belastingdienst kan op die manier controleren of er wel voldoende wordt afgelost.

Voor leningen die bijvoorbeeld bij een ouder of een eigen BV zijn afgesloten, geldt die meldingsplicht niet. In die situaties moet diegene die het geld heeft geleend zelf elk jaar de gegevens aan de belastingdienst doorgeven.

Bron: belastingdienst

 

Fiscale aftrek ziektekosten verdwijnt

Als mensen in verband met ziekte kosten maken, kunnen ze deze, na aftrek van een bepaalde drempel, in mindering op hun inkomen brengen. Als aftrekbare ziektekosten wordt o.a. aangemerkt, dieetkosten, reiskosten, hulpmiddelen zoals een gehoorapparaat, medische behandelingen welke niet door de verzekeringsmaatschappij wordt vergoed ed.

Met ingang van het kalenderjaar 2014 zal de mogelijkheid om deze kosten op het inkomen in mindering te brengen, volgens een ingediend wetsvoorstel, komen te vervallen.

bron: Kamerstukken II 2012/13, 33726, nr. 1-4:

Pas op met erfpacht

Als je eigen woning op erfpacht grond staat, dan mag je de betaalde erfpacht, naast de betaalde hypotheekrente, als kosten van de eigen woning in mindering brengen.

Een particulier die zijn woning middels een erfpacht constructie verkocht, kwam van de koude koffie thuis. Doordat de erfpacht betrekking had op zowel de woning als de ondergrond verloor de particulier de aftrekmogelijkheid van de hyptheekrente.

Dit had voorkomen kunnen worden met het vestigen van een recht van opstal.