Voor financiëel en fiscaal advies

Nieuws

Met deze tool kunt u als ondernemer uw financieel voordeel van zonnepanelen berekenen. (Berekeningen aangepast aan belastingtarieven 2018)

Read More

De hoogte van de belasting die een Nederlander moet betalen is niet eenvoudig te berekenen. Dit komt o.a. doordat zowel de algemene heffingskorting als de arbeidskorting gekoppeld zijn aan de hoogte van het inkomen en een deel van het inkomen afgedragen wordt als inkomensafhankelijke zorgverzekeringsbijdrage.   In de volgende grafiek wordt deze belastingdruk grafisch weergegeven, […]

Read More

Voor de berekening van de verschuldigde belasting over het vermogen in box 3, wordt de waarde van de woning vastgesteld op de WOZ waarde. Als deze woning structureel verhuurd wordt, dan mag deze WOZ waarde afgewaardeerd worden. De hoogte van deze afwaardering is gekoppeld aan de hoogte van de ontvangen huur voor de woning. Deze […]

Read More

De Belastingdienst stuurt vanaf 1 september zeven berichten voor het eerst digitaal naar de Berichtenbox van belastingplichtigen op MijnOverheid. Het gaat om zeven soorten beschikkingen voor de inkomstenbelasting vanaf belastingjaar 2014. De volgende berichten worden voortaan digitaal verstuurd: – Ambtshalve aanslag – Navorderingsaanslag – Ambtshalve verminderingsaanslag – Uitspraak op bezwaar – Beschikking teruggaaf mindering – […]

Read More

Als u in het verleden een lijfrente heeft aangekocht, dan kon u de betaalde premie op uw inkomen in mindering brengen. Hierdoor heeft u destijds minder inkomstenbelasting betaald.   Het bedrag dat u in de lijfrente hebt gestopt, kan op een later moment weer aan u terugbetaald worden.  Deze terugbetaling moet uitgesmeerd worden over een […]

Read More

Ondernemers in financiële moeilijkheden kunnen bij de gemeente een bijstandsuitkering aanvragen in de vorm van een renteloze lening. Als achteraf blijkt dat het inkomen wat de ondernemer heeft gerealiseerd, lager is dan de bijstandsnorm, dan kan de renteloze lening door de gemeente worden kwijtgescholden. Op het moment dat de renteloze lening wordt kwijtgescholden, wordt deze […]

Read More

Het ministerie van VWS heeft voor sportverenigingen die maatregelen nemen om hun energieverbruik te verminderen een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen. Om van deze regeling gebruik te maken, moet de sportvereniging en sportstichting aangesloten zijn bij het NOC*NSF en beschikken over een eigen sportaccomodatie . Aanvragen voor deze subsidie kunnen vanaf 4 januari 2016 […]

Read More

Tot en met 31 december 2014 kan maximaal Eur 100.000 vrij van schenkbelasting geschonken worden. Het bedrag van de schenking moet gebruikt worden voor de de aankoop of verbouw van een eigen woning of voor de aflossing van de eigen woning schuld. Als een nieuwe woning wordt gebouwd of een bestaande woning wordt verbouwd, dan […]

Read More